Analiză financiară a companiei: Rapoarte și Interpretare

Un raport financiar al unei companii este compus din mai multe părți principale, fiecare oferind detalii despre diferite aspecte ale performanței financiare și poziției financiare a companiei.

 • Bilanțul contabil (sau bilanțul de situație) prezintă situația financiară a companiei la un moment dat, oferind o imagine asupra activelor, datoriilor și capitalului propriu. Bilanțul este structurat în două părți: activele companiei și pasivele (datoriile plus capitalul propriu).
 • Contul de profit și pierdere arată performanța financiară a companiei pe parcursul unei perioade, prin evidențierea veniturilor, cheltuielilor și profitului net. Acest raport oferă o imagine asupra eficienței operaționale și a profitabilității.
 • Raportul fluxurilor de numerar detaliază modul în care cash-ul intră și iese din afacere într-o perioadă de timp, împărțit în fluxuri de numerar din activități operaționale, de investiții și de finanțare. Acesta oferă informații despre capacitatea companiei de a genera cash și de a-și finanța operațiunile.

Există concepte și rapoarte financiare care se concentrează pe îndatorare, solvabilitate și lichiditate ale unei companii. Acestea nu sunt întotdeauna prezentate ca rapoarte separate în situațiile financiare standard, dar informațiile necesare pentru a evalua aceste aspecte pot fi derivate din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și raportul fluxurilor de numerar.

rapoarte financiare

Ce este îndatorarea?

Îndatorarea măsoară proporția dintre finanțarea externă a unei companii și valoarea totală a patrimoniului său. Acest coeficient matematic evidențiază partea din resursele unei afaceri finanțate prin datorii, comparativ cu cele deținute din surse proprii.

John Charles, profesor la EAE Business School, explică conceptul prin analogie cu o situație comună: achiziționarea unei locuințe prin ipotecă. În acest caz, rata de îndatorare reprezintă procentul din valoarea locuinței ce este finanțat prin împrumut. De exemplu, dacă banca oferă un împrumut ce acoperă 80% din valoarea locuinței, atunci rata de îndatorare este de 80%.

Prin urmare, raportul de îndatorare (leverage ratio) este un instrument important pentru a determina ce proporție din activele unei companii este finanțată prin datorii. Acest lucru ne ajută să înțelegem amestecul de finanțare externă și fonduri proprii ale companiei, oferind o perspectivă globală asupra modului în care este structurată finanțarea acesteia și nivelul său de îndatorare.

Analiza ratelor de îndatorare este crucială pentru a evalua structura financiară a unei companii. Aceste rate ne oferă informații despre volumul datoriilor companiei și cum se raportează acestea la alte indicatori financiari, cum ar fi activele și profiturile. Folosind aceste date, putem identifica riscurile financiare și potențialele dificultăți în gestionarea plăților dobânzilor. De asemenea, ne permit să evaluăm dacă o companie are un nivel de îndatorare prea mare pentru a fi considerată o opțiune de investiții viabilă.

Diferențe între raportul îndatorării, raportul de solvabilitate și raportul de lichiditate

Este util să distingem trei concepte care uneori tind să se confunde:

 • Raportul de îndatorare măsoară gradul în care o companie este finanțată prin datorii față de capitalul propriu. Un exemplu comun este raportul datorie/capital propriu. Aceste măsurători ajută la evaluarea riscului financiar al unei companii și a dependenței sale de finanțarea prin datorie.
 • Raporturile de solvabilitate evaluează capacitatea unei companii de a-și îndeplini obligațiile pe termen lung. Acestea includ raportul datorie totală/total active și rata acoperirii dobânzii. Aceste rapoarte indică dacă compania are resursele necesare pentru a gestiona datoriile pe termen lung fără a compromite operațiunile curente.
 • Raporturile de lichiditate, cum ar fi rata curentă și rata rapidă (acid-test), măsoară capacitatea companiei de a-și onora obligațiile pe termen scurt, adică disponibilitatea de cash și active ușor lichidabile pentru a acoperi datoriile curente. Acestea oferă o imagine asupra sănătății financiare pe termen scurt a companiei.

În secțiunea următoare, ne vom axa pe câteva dintre cele mai relevante rații de îndatorare, explicând formulele și modul în care acestea pot fi interpretate. Este important de reținut că nicio rație de îndatorare nu este în mod intrinsec superioară alteia, iar necesitatea de a le folosi pe toate variază în funcție de context. Toate aceste rații furnizează date valoroase despre nivelul de îndatorare al unei companii.

Valoarea specifică a unei rații poate fi considerată prea mare sau acceptabilă în funcție de domeniul în care operează compania analizată. Prin urmare, este esențial să se țină cont de sectorul de activitate al companiei atunci când se evaluează rațiile de îndatorare, deoarece ceea ce este considerat excesiv într-un sector poate fi norma în altul.

Rația îndatorării | Formulă și interpretare

„Coeficientul de îndatorare“ sau „rația datoriei nete față de capital propriu“ măsoară gradul în care o companie este finanțată prin datorii în comparație cu capitalul propriu. Este un indicator important al structurii financiare a unei companii și al riscului financiar asumat de aceasta.

Rația îndatorării = Datorie Financiară Netă / Patrimoniu Net

Aceasta este un instrument rapid care ne indică nivelul de îndatorare financiară pe care îl utilizează o companie; adică, oferă o idee despre măsura în care aceasta se bazează pe îndatorare pentru a-și finanța operațiunile și interpretarea este:

 • Un raport de 1,0 înseamnă că o companie utilizează o combinație echilibrată de datorie și capital propriu pentru a-și finanța proiectele. Acest echilibru indică o abordare prudentă, echilibrând riscul și potențialul de creștere.
 • Un raport ridicat (>2,00) de îndatorare sugerează că firma se bazează semnificativ pe datorii pentru finanțare, ceea ce poate fi considerat riscant. Nivelurile înalte de îndatorare cresc obligațiile financiare ale companiei (de exemplu, plățile dobânzilor) și pot afecta negativ fluxurile de numerar și stabilitatea financiară pe termen lung.
 • Un raport mic (<0,3) indică de obicei o gestionare conservatoare a finanțelor, cu o dependență redusă de datorii. Aceasta poate reflecta o reticență în asumarea riscurilor, posibil limitând oportunitățile de creștere prin investiții finanțate prin împrumut.

Coeficientul de acoperire a dobânzilor | Formulă și interpretare

Coeficientul de acoperire a dobânzilor măsoară capacitatea unei companii de a-și acoperi cheltuielile cu dobânzile din veniturile generate de activitatea de exploatare, oferind o imagine asupra sustenabilității datoriilor companiei.

Coeficientul de acoperire a dobânzilor = EBIT / Cheltuieli cu dobânzile

Acest indicator financiar măsoară capacitatea unei companii de a-și onora obligațiile de plată a dobânzilor din profitul operațional. O valoare mai mare indică o capacitate mai bună de a acoperi cheltuielile cu dobânzile, sugerând o poziție financiară mai solidă și un risc mai scăzut de insolvență. Pe de altă parte, o valoare mică poate indica probleme potențiale în gestionarea datoriilor și în susținerea cheltuielilor financiare.

Cu cât obținem valori mai mari pozitive din acest raport, cu atât capacitatea companiei de a face față costului dobânzilor va fi mai mare.

Raportul de solvabilitate | Formulă și interpretare

Solvabilitatea măsoară capacitatea unei companii de a face față obligațiilor de plată pe termen lung. Acest indicator exprimă ce parte a datoriei este garantată cu propriile sale active, deși acest lucru nu asigură că creditorul va încasa la momentul indicat, deoarece pot apărea probleme de lichiditate.

Formula raportului de solvabilitate, care măsoară capacitatea unei companii de a-și îndeplini obligațiile pe termen lung, poate fi exprimată în mai multe moduri, în funcție de ce aspect al solvabilității se dorește a fi evaluat. Una dintre cele mai frecvente formule pentru calculul solvabilității este raportul datorie totală față de total active, care se calculează astfel:

Formula raportului de solvabilitate = Datorie totală/total active

Acest raport indică procentul din activele companiei care este finanțat prin datorii. O valoare mai mică sugerează o dependență mai redusă față de îndatorare și, implicit, un risc financiar mai scăzut, în timp ce o valoare mai mare poate indica o dependență crescută față de datorii, ceea ce poate crește riscul financiar.

Rata rapidă (acid-test) | Formulă și interpretare

Rata rapidă, cunoscută și sub numele de acid-test, este un indicator financiar care măsoară capacitatea unei companii de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt (datorii curente) fără a fi nevoie să-și vândă stocurile.

Rata rapidă = (Active Curente – Stocuri) / Pasiv Curent

Prin urmare, interpretarea testului acid este următoarea:

 • Mai mic de 1: Ar indica un pasiv circulant excesiv de mare în raport cu activul, și ar fi recomandabil să vândă stocuri pentru a putea face față mai bine datoriilor pe termen scurt, sau ar putea se confrunte cu probleme din cauza lipsei de lichiditate. În acest caz, nu ar trece testul acid.
 • Mai mare de 1: Indică faptul că întreprinderea are suficiente resurse pentru a face față obligațiilor sale pe termen scurt. În acest caz, ar trece testul acid. Cu toate acestea, dacă raportul ar fi mult mai mare de unu, ar indica din nou că are resurse inactive.
 • Aproape de 1: Este considerat raportul ideal, atingând echilibrul între datoriile acoperite cu propria lichiditate a întreprinderii, dar fără a avea resurse inactive.

În general, valoare a ratei rapide mai mare de 1 este adesea interpretată ca indicând o poziție de lichiditate bună, sugerând că afacerea poate acoperi datoriile curente fără a fi nevoită să vândă stocuri. Cu toate acestea, standardul acceptabil pentru rata rapidă poate varia în funcție de industrie și de practicile specifice sectorului.

Rata curentă | Formulă și interpretare

Rata curentă, cunoscută și sub denumirea de raportul lichidității generale, este un indicator financiar care măsoară capacitatea unei companii de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt (datorii curente) folosind toate activele sale curente. Rata rapidă este o măsură a lichidității mai conservatoare decât rata curentă, deoarece exclude stocurile din activele curente, pe motiv că acestea sunt considerate mai puțin lichide decât alte active curente, cum ar fi numerarul și echivalentele de numerar sau debitele.

Formula pentru calcularea ratei curente este:

Rata curentă = Activ Curent / Pasiv Curent

Interpretarea se face în următorul mod:

 • Dacă este mai mare decât 1, compania are suficiente active curente pentru a-și acoperi obligațiile pe termen scurt. Acest lucru poate indica faptul că este solventă și are o situație financiară bună.
 • Dacă este mai mic decât 1, compania poate avea dificultăți în a-și îndeplini obligațiile pe termen scurt. Acest lucru poate indica faptul că se află într-o situație financiară precară.
 • Dacă este egal cu 1, compania are exact activele curente necesare pentru a-și acoperi obligațiile pe termen scurt. Acest lucru poate indica o situație financiară stabilă, dar nu neapărat puternică.

Capacitatea de plată a datoriilor

Capacitatea de plată financiară se referă la abilitatea generală a unei companii de a-și onora toate obligațiile financiare, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Raportul datorie netă/EBITDA este doar unul dintre indicatorii care pot fi utilizați pentru a evalua această capacitate.

Capacitatea de plată = Datorie Financiară Netă / EBITDA

Acesta este un raport care arată sănătatea financiară a companiei. Cu cât valoarea raportului este mai mică, cu atât compania va avea mai puține probleme cu plata datoriei.

 • Dacă raportul este mai mic de 2, avem de-a face cu o companie cu o bună capacitate de plată a datoriei.
 • Dacă depășește 4, compania poate întâmpina unele probleme financiare.

Concluzii

Fără îndoială, diferitele rate de îndatorare pe care le-am discutat sunt esențiale pentru evaluarea situației financiare a unei companii; cu toate acestea, analiza fundamentală ar trebui să meargă mai departe și să nu se oprească aici.

De fapt, există mai multe motive pentru care este important să luăm în considerare alte rate și indicatori pe lângă rata datoriei atunci când evaluăm solvabilitatea unei companii. Unul dintre principalele motive este că rata datoriei oferă doar o viziune parțială asupra situației financiare a companiei. De exemplu, rata datoriei nu ia în considerare performanța companiei sau capacitatea sa de a genera venituri și profituri în viitor.

Prin urmare, ar trebui să măsurăm și alte rate de evaluare a companiilor, cum ar fi PER, EV/EBITDA sau Free Cash Flow, fără a neglija profitul pe acțiune.

Un alt motiv pentru care este important să luăm în considerare alte rate și indicatori este că rata datoriei poate oferi o imagine distorsionată a solvabilității unei companii în anumite situații. De exemplu, dacă compania are o cantitate mare de active fixe, rata datoriei sale poate fi scăzută chiar dacă are dificultăți în a-și face față datoriilor.

În concluzie, rata datoriei este o măsură importantă pentru evaluarea solvabilității unei companii, dar nu este singura. Pentru a obține o evaluare completă a situației financiare a companiei, este important să luăm în considerare alte rate și indicatori de venituri și performanță.

Întrebări frecvente

Este un coeficient de îndatorare mic întotdeauna bun?

Deși sugerează o structură de capital conservatoare, un coeficient prea mic poate indica și reticența companiei de a investi.

Cum influențează sectorul de activitate interpretarea ratelor de îndatorare?

Normele privind nivelurile sănătoase de îndatorare variază între sectoare, necesitând o interpretare contextuală.

Poate o companie să aibă o rată de îndatorare de 0?

Da, acest lucru indică faptul că compania nu are datorii, dar este rar și poate sugera oportunități de investiții neexploatate.

Articole similare

Ce este dobânda compusă și cum se calculează?
Unul dintre cele mai importante principii în finanțe este, fără îndoială, dobânda compusă. Acest articol prezintă ce este dobânda compusă, cum se calculează, și de ce este acest concept foarte important pentru investitori. Dobânda compusă sau "do...